Tango in North America

Tango Places in

Photos

Anchorage (Alaska)

UTC -8 (30.5.14)

Atlanta (Georgia)

 UTC -5 (30.5.14)

Chicago (Illinois)

 UTC -6 (30.5.14)

Dallas (Texas)

 UTC -6 (30.5.14)

Houston (Texas)

 UTC -6 (30.5.14)

Los Angeles (California)

 UTC -8 (30.5.14)

Miami (Florida)

 UTC -5 (30.5.14)

New York (New York)

 UTC -5 (30.5.14)

San Francisco(California)

UTC -8 (30.5.14)

Seattle (Washington)

 UTC -8 (30.5.14)

Calgary (Canada)

 UTC -8 (30.5.14)

german only